فارسی هفتم درس شانزدهم

جواب درس 16 فارسی هفتم

فارسی هفتم درس شانزدهم

 

درس 16

 

جواب خود ارزیابی صفحه 151 فارسی هفتم

1- چرا آدم آهنی از شاپرک خوشش آمد؟
تماشاگران فرق داشت – سوالاتی که می کرد در برنامه ریزی آدم آهنی نبود – صدایش بسیار شیرین بود – آدم آهنی را تروم عزیز صدا میزد.

2- چرا آدم آهنی پس از مرگ شاپرک به سؤالات جواب درست نمی‌داد؟
چون آدم آهنی ناراحت بود که شاپرک را نجات نداد و به سوالات شاپرک جواب درستی نداده بود.

3- آخرین جمله درس، چه پیامی دارد؟
یعنی درخت بلوط به شاپرک آسیب رساند شاپرک با این که میدانست جانش در خطر است باز هم به درخت بلوط رفت میتوانست برگردد شاید درخت بلوط دیگری پیدا می کرد.

4- وقتی شاپرک برای بار اول رفت برای آدم آهنی چه اتفاقی افتاد؟

وقتی شاپرک رفت آدم آهنی دو سوال اول باهم اشتباه کرد و به سوال سوم هم جواب غلطی داد.

جواب کار گروهی صفحه 152 فارسی هفتم

1- درباره شخصیت‌هاى داستان اىن درس گفت‌وگو کنىد.
شاپرک نماد انسان‌های مهربان و آدم آهنی نماد انسان‌های بی‌عاطفه‌ای که در جامعه وجود دارند. انسان‌های مهربان به دیگران کمک می‌کنند ولی انسان‌های بی‌عاطفه رفتار مناسبی با دیگران ندارند و نسبت به آنها بی‌تفاوت هستند.

2- یک داستان نمادین دیگر در کلاس بخوانید و شخصیت‌هاى آن را بررسى کنید.
داستان پینوکیو، عروسک چوبی که پدر ژپتو آن را می‌سازد و با نثار مهربانی او خلق و خوی انسانی می‌یابد. گربه نره و روباه مکار نیروهای پلید وجود او هستند که در تلاش هستند او را از درجه انسانی پایین بیاورند و پری مهربان نماد نیروی عشق و محبت است که در هر بار به او کمک می‌کند. در نیمه‌ی داستان پینوکیو تحت تأثیر نیروی پلید وجودش تبدیل به حیوان می‌شود و در نهایت با تأثیر عشق درونی، به شکل انسانی کامل درآمده و روحش متعالی می‌گردد.

جواب دانش زبانی درس 17 فارسی هفتم

نکته 1:فعل آینده (مستقبل): فعلی است که بر انجام کاری یا پذیرفتن حالتی در زمان آینده دلالت دارد.

طرز ساخت: خواهم ، خواهی، خواهد،خواهیم،خواهید،خواهند➕بن ماضی

شخص
مفرد
جمع
اول شخص
خواهم نوشت
خواهیم نوشت
دوم شخص
خواهی نوشت
خواهید نوشت
سوم شخص
خواهد نوشت
خواهند نوشت

در فعل آینده ((بن ماضی))، بن اصلی فعل و خواه بن کمکی فعل است و شناسه همراه بن خواه می آید.بنابراین:👇👇

خواهم(شناسه) نوشت(بن)            خواهی(شناسه) نوشت(بن).              خواهد(شناسه)نوشت(بن)

نکته 2: داستان نویسان با استفاده از تخیل و آوردن شخصیت های غیر انسان ذهن ما را وا می دارند تا شبیه آنها را در جامعه و اطراف خود پیدا کنیم. اینگونه داستان‌ها را ((داستان های رمزی و نمادین)) می گویند. برای مثال در درس آدم آهنی و شاپرک آدم آهنی نماد انسانهای بی احساس و بی عاطفه و شاپرک نماد انسان های مهربان و با احساس است‌. مثال◀️((آسمان)) نماد ایثار و بخشندگی، ((باد صبا)) نماد پیام رسانی،((رود)) نماد جنبش و تکاپو،((درخت بید)) نماد انسانهای ترسو و سازش کار،((لاله))نماد شهید و…

نکته 3: نشانه تنوین به صورت -َ ن خوانده و شنیده می‌شود اما در املا این نشانه به شکل((اً)) نوشته می شود. مانند: اصلاً، جداً ، مرتباً برخی از کلمات، در گفتار دچار تغییرات تلفظی می‌شوند اما در نوشتن شکل مکتوب و نوشتاری آنها باید مورد توجه باشد، مانند:اجتماع،مجتبی(هر گاه ((ج)) و ((ت)) کنار هم بیایند و ((ج)) ساکن باشد. معمولاً به شکل ((ش)) تلفظ می شود👇👇 (اجتماع⬅️اشتماع، مجتبی⬅️مشتبی، مجتمع⬅️ مشتمع)

جواب نوشتن صفحه 153 فارسی هفتم

1- ترکیب‌های وصفی و اضافی را مشخص کنید.
درخت بلوط
ترکیب اضافی
احساس خوب
ترکیب وصفی
افراد سرشناس
ترکیب وصفی
صدای بلند
ترکیب وصفی
مربای زردآلو
ترکیب اضافی
اسم من
ترکیب اضافی

2- برای هر کلمه، یک هم خانواده بنویسید.
مطئمن
اطمینان
سؤال
مسئول
قصه
قصص
توجه
وجهه

3- در جمله‌های زیر نهاد، مفعول و متمم را معین کنید.
– شناسنامه ما، عمر حقیقی ما را تعیین نمی‌کند.
(نهاد – مفعول)
– فرصت‌های خوب و عزیز می‌گذرند.
(نهاد)
– دانش آموزان شهید رجایی را دوست داشتند.
(نهاد – مفعول)
– آفتاب برگل‌ها و سبزه‌ها می‌تابد.
(نهاد – مفعول)

4- فعل‌های «ایستادند، می‌آید، پرسیدند، گفت» را به فعل آینده، تبدیل کنید.
ایستادند : خواهند ایستاد
می‌آید : خواهد آمد
پرسیدند : خواهند پرسید
گفت : خواهد گفت

 

 معنی کلمات درس 16 فارسی هفتم

ملت: مردم

سروری: سربلندی، عزت

تقدیر: سرنوشت

جذّابترین: زیباترین، دوستداشتنیترین

مرتبه: دفعه، بار

جالب: در خور توجّه، زیبا

آهنین: از جنس آهن

خشن (صدای خشن): ناخوشایند

خُرخُر: صدای ناصاف و آزاردهنده )نام آوا، صوت(

اصالً: به هیچ وجه، هرگز

فهرست: لیست

خیره میشدند: با دقّت نگاه میکردند

به موقع: در زمان مناسب، سرِ وقت

موذیانه: باشیطنت

جلب: جذب

نچشیدهام: مزه نکردهام

متأسفانه: بدبختانه، با ناراحتی و افسوس

فرق داشت: تفاوت داشت

غلط: نادرست، ناصحیح

تحسین = تشویق: آفرین گفتن

خوشایند: دلنشین، دوست داشتنی

افکار: جمع فکر

ملاقات: دیدار با کسی

انبوه: تعداد فراوان

به سُراغ او آمد: به دنبال او آمد.

سرشناس: مشهور، معروف

عصبانیت: خشم و ناراحتی

مطمئنم: اطمینان دارم، یقین دارم

نگران: مضطرب

نجوا: صحبت آرام

غرّش: صدای بلند و ترسناک

مودّبانه: همراه با ادب

مرتّباً: دائم، همیشه

بدجنس: بدذات، بدسرشت

گونه: چهره، صورت

زمزمه: کلام زیرلب