سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس چهارم

سوال و جواب درس 4 هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی

 

سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس چهارم

در این قسمت برای شما قصد داریم تا مجموعه ای از سوالات هدیه های آسمان کلاس چهارم را همراه با جواب برای شما قرار دهیم.

1 -چه وقت نماز آیات می خوانیم ؟
پاسخ: وقتی ماه می گیرد ) خسوف ( وقتی خورشید می گیرد )کسوف ( یا حوادثی مانند زلزله وسیل و رعد وبرق ترسناک اتفاق می افتد واجب است نماز آیات بخوانیم

2 -نماز آیات چگونه نمازی است ؟
پاسخ: دو رکعت که هر رکعت 5 رکوع دارد در هر رکعت یک حمد می خوانیم سوره توحید را به 5 قسمت تقسیم می کنیم بعد از گفتن هر قسمت یک رکوع می رویم

3 -پسر پیامبر چه نام داشت ؟
پاسخ: ابراهیم

4 -روز مرگ ابراهیم فرزند پیامبر چه اتفاقی افتاد ؟
پاسخ: خورشید گرفتگی و مردم فکر کردند بخاطر فوت پسر پیامبر خورشید عزادار است

5 -پیامبر درباره خورشید گرفتگی چه گفت ؟
پاسخ: خورشید گرفتگی ربطی به غم یا شادی ما ندارد بلکه نشانه ای از نشانه های قدرت خدا و نظم جهان است

6 -چه تفاوتی میان نمازصبح و نماز آیات است ؟
پاسخ: هر دو نماز دو رکعتی است اما در نماز صبح در هر رکعت بعد از سوره حمد سوره توحید را کامل می خوانیم ولی در نماز آیات در هر رکعت یک حمد می خوانیم سوره توحید را به 5 قسمت تقسیم می کنیم بعد از گفتن هر قسمت یک رکوع می رویم

7 -آیا نماز آیات را می توان به شکل دیگری خواند ؟
پاسخ: بله . در هر رکعت یک حمد می خوانیم سوره توحید را 5 بار کامل می خوانیم و بعد از هر بار سوره توحید رکوع می رویم