سوالات درس دوم علوم پنجم با جواب

سوالات درس ماده تغییر می کند فصل 2

 

سوالات درس دوم علوم پنجم با جواب

سوالات علوم پنجم درس دوم با جواب :

1- ما در زندگی خود نیازهایی داریم و برای برطرف کردن این نیازها مواد اطراف خود را تغییر می دهیم.

2- از تغییراتی که در مواد اطراف خود بوجود می آوریم مثال های بزنید
پاسخ: تکه کردن نان – تا کردن لباس – حل شکر در چای خرد کردن میوه – روشن کردن کبریت – پختن غذا – تهیه ماست – بافتن دستکش – ………

3- در آزمایش ساختن یک بادبادک چه کارهایی انجام شد ؟
پاسخ: بریدن کاغذ و نخ – گره زدن

4- در بریدن و گره زدن کاغذ و نخ در ساختن یک بادبادک چه تغییراتی در کاغذ و نخ ایجاد شده است ؟
پاسخ: تغییرات در شکل و اندازه کاغذ و زخ ایجاد شد

5- در ساختن بادبادک جنس موادی که به کار بردیم تغییر نمی کند

6- مواد اطراف ما تغییر می کنند

7- تغییر فیزیکی را تعریف کنید ؟
پاسخ: در تغییراتی که فقط شکل و اندازه ماده تغییر می کند ولی جنس ماده تغییر نمی کند و ماده جدیدی بوجود نمی اید

8- تغییرات فیزیکی را مثال بزنید ؟
پاسخ: تاکردن لباس – بافتن شال گردن – تکه کردن نان – حل شدن قند در چای- دوختن لباس – بریدن کاغذ – خرد کردن چوب

9- در خرد کردن قند و حل کردن یک قند چه چیزی تغییر می کند ؟
پاسخ: شکل و اندازه ماده تغییر می کند ولی ماده جدیدی تشکیل نشده است پس تغییر فیزیکی است

10- در سوزاندن قند چه چیزی تغییراتی ایجاد می شود؟
پاسخ: شکل و اندازه ماده تغییر می کند . ابتدا قند آب می شود یعنی ذوب می شود شکل و اندازه آن تغییر کرده است یعنی تغییر فیزیکی رخ داده است اما با ادامه حرارت رنگ و بوی قند عوض می شود یعنی به ماده جدیدی تبدیل می شود تغییر شیمیایی رخ می دهد

11. زمانی که تخم مرغی را می شکنید چه تغییراتی ایجاد شده است ؟

پاسخ:  فقط شکل و اندازه تخم مرغ تغییر کرده و ماده جدید ایجاد نشده تغییر فیزیکی رخ داده است

12- در آب پز کردن و پختن تخم مرغ چه تغییراتی ایجاد شده است ؟
پاسخ: هم شکل و اندازه تخم مرغ تغییر کرده است هم رنگ و مزه و بوی تخم مرغ تغییر کرده است و ماده جدیدی ایجاد شده است تغییر شیمیایی رخ داده است

13- تغییر شیمیایی را تعریف کنید ؟
پاسخ: در برخی از تغییرات ماده اولیه به ماده جدیدی تبدیل می شود و رنگ و بو و مزه مواد اولیه تغییر می کند

14. تغییرات شیمیایی مثال بزنید ؟
پاسخ: سوختن قند – پختن نان و غذا – فساد میوه – ترش شدن شیر

15- وقتی چوب کبریت می سوزد چه تغییری ایجاد شده است ؟
پاسخ: رنگ و شکل و اندازه و حالت و بو و جنس تغییر می کند و تغییر شیمیایی است

16- وقتی آب یخ می زند چه تغییراتی اتفاق افتاده است ؟
پاسخ: مایع به جامد تبدیل شده است ( ذوب) فقط اندازه و حالت ماده تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است

17- وقتی آب بخار می شود چه تغییراتی اتفاق افتاده است ؟
پاسخ: مایع به گاز تبدیل می شود ( تبخیر ) فقط اندازه و حالت ماده تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است

18. تغیرات زیر را طبقه بندی کنید
تغییر فیزیکی :پاسخ: بریدن پارچه – شکستن لیوان – تراشیدن مداد – آرد کردن گندم
تغییر شیمیایی : پاسخ: پختن مرغ – تبدیل انگور به سرکه – درست کردن مربا – پوسیدن پارچه – زنگ زدن آهن – کپک زدن

19 چگونه نوشیدنی گازدار تهیه می کنیم ؟
پاسخ: یک لیوان شیر و یک لیوان آب نیم گرم را مخلوط کنید – نصف لیوان ماست و مقداری نمک را در ظرفی دیگر مخلوط کنید – همه مواد را در بطری مخلوط کنید و در آن محکم ببندید (بطری کامل پر نشود ) – بعد از یک هفته بطری را خوب تکان دهید و در آن را باز کنید

20- در تهیه نوشیدنی گاز دار چه تغییراتی بوجود آمده است ؟
پاسخ: وقتی در بطری باز شود مقداری گاز از آن خارج می شود که بوی خاصی دارد و رنگ و مزه مواد عوض شده . در مرحله ای که مواد را با هم مخلوط کردیم ماده جدید هنوز درست نشده است تغییر فیزیکی است ولی بعد از یک هفته رنگ و بو و مزه مواد تغییر کرده است تغییر شیمیایی است

21- از تغییراتی که به سرعت انجام می شود مثال بزنید ؟
پاسخ: سوختن گاز در اجاق – سوختن چوب کبریت

22 از تغییراتی که به کندی انجام می شود مثال بزنید ؟
پاسخ: درست کردن ماست – دوغ گاز دار – زنگ زدن آهن

23 حل شدن شکر در چای داغ زودتر است یا سرد ؟
پاسخ: در چای داغ – گرما سرعت حل شدن شکر در آب را افزایش می دهد 24- فاسد شدن مواد غذایی در یخجال زودتر انجام می شود یا بیرون و بیرون از یخجال – گرما سرعت فساد مواد غذایی را افزایش می دهد

25- وسایل آهنی در هوای مرطوب زودتر زنگ می زند یا در هوای خشک ؟
پاسخ: در هوای مرطوب – وقتی آهن با رطوبت و اکسیژن هوا ترکیب شود کم کم زنگ می زند – این زنگ زدن باعث می شود استحکام آهن کم شود و پوسیده شود . برای جلوگیری از زنگ زدن آهن آن را رنگ می زنند

26- طبیعت همواره در حال تغییر است

27- از تغییراتی که انسان در آن دخالت دارد مثال بزنید ؟
پاسخ: سنگ نوشته همدان – صاف کردن جاده – کندن زمین با بیل – حفر تونل – قطع درختان – احداث سد

28- انسان به کمک چه ابزارهایی در طبیعت تغییر ایجاد می کند ؟
پاسخ: چکش – میخ – بیل – کلنگ و…

29- از تغییراتی که انسان در آن دخالت ندارد مثال بزنید ؟
پاسخ: تغییر فصل – رسیدن میوه ها – به وجود آمدن غارها و دریاها – زلزله – یخ بستن رودخانه ها |

30 از دخالت های مفید انسان در طبیعت مثال بزنید ؟
پاسخ: انسان ها حشراتی مانند کفشدوزک و زنبور را پرورش می دهند که این حشرات می توانند بعضی از آفات مزارع را از بین ببرند

31- در بسته بندی کاغذ چه تغییری اتفاق افتاده است ؟
پاسخ: فقط شکل و اندازه تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است

32 در تهیه ذغال از چوب و تهیه مربا از میوه چه تغییری اتفاق افتاده است ؟
پاسخ: علاوه پر تغییر در شکل و اندازه مواد اولیه ماده جدیدی تولید شده است تغییر شیمیایی است

33 در تهیه یخ از آب چه تغییری رخ داده است ؟
پاسخ: فقط شکل و اندازه تغییر کرده است و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است

34- در تهیه آرد از گندم چه تغییری رخ داده است ؟
پاسخ: ابتدا گندم را به آرد تبدیل می کنیم فقط شکل و اندازه ماده تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است ولی در هنگام پختن خمیر ماده جدیدی تولید شده است که تغییر شیمیایی است