درس چهارم قرآن هفتم با جواب

جواب فعالیت های درس 4 قرآن هفتم

درس چهارم قرآن هفتم با جواب

معنی کلمات و متن کتاب قرآن هفتم با جواب همراه با جواب انس با قرآن در خانه و فعالیت صفحه ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۶ و ۴۵ درس چهارم پایه هفتم

جواب فعالیت های درس 4 قرآن هفتم

جواب فعالیت جلسه اول درس 4

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
این، تو، نیکوکار، شما، بسیار آمرزنده، گفتند، آیا، گناهان، نادان

1-اَ، هَل آیا6-مُحسِننیکوکار
2-اَنتُمشما7-غَفوربسیار آمرزنده
3-جاهِلنادان، بی خرد8-قالواگفتند
4-اَنتَتو9-لَ قطعاً
5-هذااین

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها را معنا کنید.
1 .بِیُوسُفَ وَ اَخیهِ: با یوسف و برادرش.
2 .اَءِنَّکَ لَاَنتَ یُوسُفُ: آیا قطعاً تو همان یوسف هستی؟
3 .هذا اَخی: این برادر من است
4 .اَجرَ المُحسِنینَ: پاداش نیکوکاران.
5 .قالوا یا اَبانا: گفتند ای پدر ما
6 .هُوَ الغَفورُ الرَّحیمُ: او بسیار آمرزنده و مهربان است.

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت سوم: این ترکیب ها را مانند نمونه کامل کنید.

فعالیت سوم درس 3 قرآن هفتم
صادق: راستگو + ینَ : صادِقینَ: راستگویان
مُحسِن: نیکوکار + ینَ: مُحسِنینَ:نیکوکاران
مُؤمِن: مؤمن+ ینَ: مُؤمِنینَ: مؤمنان
عالِم: دانا + ینَ: عالِمینَ: دانایان(دانشمندان)
کافِر: کافر + ینَ: کافرینَ :کافران

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت چهارم: این ترکیب ها را مانند نمونه کامل و ترجمه کنید.

فعالیت چهارم درس 3 قرآن هفتم
خالِق: آفریننده + ونَ: خالِقونَ:آفرینندگان
مُسلِم: مسلمان + ونَ: مُسلِمونَ:مسلمانان
مُهاجِر: هجرت کننده + ونَ: مُهاجِرونَ:هجرت کنندگان
ظالِم: ستمگر+ ونَ: ظالِمونَ:ستمگران
کافِر: کافر + ونَ: کافرونَ:کافران

جواب فعالیت صفحه 42 قرآن هفتم

این قاعده ساده و پرکاربرد را با استفاده از دو فعالیت فوق کامل کرده و به خاطر بسپارید.

جواب فعالیت صفحه 42 قرآن هفتم

 

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این آیات و عبارت های قرآنی را کامل کنید.

1 .قالَ هَل عَلِمتُم ما فَعَلتُم بِیُوسُفَ وَ اَخیهِ إذ اَنتُم جاهِلُونَ:

گفت: آیا دانستید چه کردید با یوسف و برادرش هنگامی که شما نادان بودید؟

2 .قالُوا ءَ اِنَّکَ لَاَنتَ یُوسُفُ:

گفتند: آیا قطعاً تو همان یوسف هستی؟

قالَ اَنا یُوسُفُ وَ هذا اَخی:

گفت: من یوسف هستم و این برادر من است.

فَإنَّ الله الیُضیعُ اَجرَ المُحسِنینَ:

پس قطعاً خداوند از بین نمی برد پاداش نیکوکاران را.

ج ـ از صفحه 248 سه اسم که با »ون« یا »ین« جمع بسته شده است، نوشته و معنا کنید. 

1- العالمینَ :جھانیان 2-مُشرکونَ :مشرکان 3-المُجرِمینَ :مجرمان ، گناھکاران

از صفحه 246 یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی انتخاب کنید.

از صفحه 246 یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی انتخاب کنید.

نکات:
1 .کلمه «لَأَنتَ» برای تأکید آمده است و می توانیم آن را معنا نکنیم و یا به صورت همان معنا کنیم.
2 .کلمه «الغفور» را می توان به صورت «آمرزنده» و «بسیار آمرزنده» معنا کنیم.
3 .کلمه «ما» به معنای «چه» می باشد؛ زیرا کلمه پرسشی است.

جواب فعالیت های درس ۴ قرآن هفتم

جواب فعالیت جلسه دوم درس 4

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
دلها ، سخت ، تاریکی ها ، بی ایمان

1-قُلُوبقلب ها، دلها5-صِراطراه
2-ظُلُماتتاریکی ها6-عزیزعزتمند، شکست ناپذیر
3-کافِرکافر، بی ایمان7-وَیلوای بر
4-اِذناجازه8-شَدیدسخت

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.
1 .کِتابٌ اَنزَلناهُ: کتابی که نازل کردیم آن را
2 .اِلَیکَ: به سوی تو
3 .مِنَ الظُّلُماتِ: از تاریکی ها
4 .اِلَی النُّورِ: به سوی نور
5 .وَیلٌ لِلکافِرینَ: وای بر کافران
6 .مِن عَذابٍ شَدیدٍ: از عذابی سخت

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارات قرآنی را کامل کنید و شماره آیه ی مربوطه را مقابل آن بنویسید.
1 .قُل اللهُ خالِقُ کُلِّ شَ یءٍ وَ هُوَ الواحِدُ القَهّارُ:

بگو: خدا آفریننده هر چیزی است و او یگانه ی مقتدر است. رعد/16

2 .اَلا بِذِکرِ اهللِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ:

بدانید (آگاه باشید) با یاد خدا آرام می گیرد دل ها. رعد/26

3 .الر کِتابٌ اَنزَلناهُ اِلیکَ لِتُخرِجَ النَّاس مِنَ الظُّلُماتِ:

الف الم را، کتابی که نازل کردیم آن را به سوی تو تا خارج کنی مردم را از تاریکی ها.

اِلَی النُّورِ بِاِذنِ رَبِّهِم اِلَی صِراطِ العَزیزِ الحَمیدِ :

به سوی نور به اجازه ی پروردگارشان به سوی راه (خداوند) عزتمند ستوده. ابراهیم/1

ج ـ از صفحات 251 و 253 قرآن کریم حداقل سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

1- رَبُّ السَّموات : پروردگار آسمان ها

2- فِی الأَرضِ : در زمین

3- إلیکَ : به سوی تو

د ـ از صفحه 250  تا 252 یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی انتخاب کنید. …

از صفحه 250  تا 252 یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی انتخاب کنید

پیام قرآنی از صفحه ۲۵۰ و ۲۵۱ و ۲۵۲