درس پنجم قرآن هفتم با جواب

جواب فعالیت های درس 5 قرآن هفتم

درس پنجم قرآن هفتم با جواب

معنی کلمات و متن کتاب قرآن هفتم با جواب همراه با جواب انس با قرآن در خانه و فعالیت صفحه ۵۰ و ۵۱ و ۵۳ و ۵۴ درس پنجم پایه هفتم

 

جواب فعالیت های درس 5 قرآن هفتم

جواب فعالیت جلسه اول درس 5

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دعا، نماز، آسمان، باایمان، پدر و مادرم، روز، میدانی، سپاس و ستایش، شنوا

1-سَماءآسمان6-ذُرّیَّهفرزند، نسل
2-حَمدسپاس و ستایش7-دُعاءدعا، درخواست
3-سَمیعشنوا8-یَومروز
4-مُقیمبرپاکننده9-والِدَیَّپدر و مادرم
5-صَلاهنماز10-مُؤمِنمؤمن، با ایمان

 

جواب فعالیت قرآن هفتمفعالیت دوم: این ترکیب ها و عبارت های قرآنی را معنا کنید.
1 .اَلحَمدُلله: سپاس و ستایش برای خداست.

2 .سَمیعُ الدُّعاءِ: شنونده ی دعا
3 .مُقیمَ الصَّلوهِ : برپا کننده ی نماز

4 .لِوالِدَیَّ: پدر و مادرم را
5 .لِلمُؤمِنینَ: مؤمنان را

 6 .مِن ذُرّیَّتی: از نسل (فرزندان) من
7 .فِی السَّماءِ: در آسمان

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارت های قرآنی از سوره ابراهیم را کامل کنید.

جای خالی ها به ترتیب با –  جدا شده است!

1- سپاس و ستایش برای خدایی- که- به من- اسماعیل- اسحاق
2- قطعاً پروردگار من شنونده ی دعا
3- پروردگارا- دعای من
4- پروردگارا- دعای من
5- پروردگارا- پدر- مادرم را و مؤمنان را روزی

ج- از صفحه 258 قرآن کریم حداقل سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

1-بِاِذنِ رَبّھم : به اجازه پروردگارشان

2-خالقُ کلِّ شیءِ: آفریننده ھمھ چیز

3- خالدینَ فیھا: در آن جاودان ھستند

پیام قرآنی صفحه ۵۱ هفتم

پیام قرآنی صفحه ۵۱ هفتم

جواب فعالیت جلسه دوم درس 5

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.
بندگان، افراد با تقوا، چشمه ها، بهشت ها، کیفر

1-عِبادبندگان، جمع عَبد 4-عُیونچشمه ها، جمع عَین
2-مُتَّقینافراد با تقوا 5-عَذابعذاب، کیفر
3-جَنّاتبهشت ها، جمع جَنّه 6-اَلیمدردناک

جواب فعالیت قرآن هفتمفعالیت دوم: این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.
1 .اِنَّ عِبادی: قطعاً بندگان من

2 .اِنَّ المُتَّقینَ: قطعاً افراد با تقوا

3 .فِی جَنّاتٍ وَ عُیُونٍ: در بهشت ها و چشمه ها

4 .العَذابُ الاَلیمُ: عذاب دردناک

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت سوم: جدول را مانند نمونه کامل کنید.

مفردمعناجمعمعنا
جَنَّهبهشت، باغجَنّاتبهشت ها، باغ ها
ءایَهنشانه، آیهءایاتنشانه ها، آیات
ثَمَرَهمیوهثَمَراتمیوه ها
مُؤمِنَهزن مؤمنمُؤمناتزنان مؤمن

نتیجه می گیریم: معمولاً کلماتی که آخر آنها (ه) است، پس از حذف (ه) و اضافه کردن (ات) جمع بسته می شوند.
انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارات قرآنی را کامل کنید و شماره آیه مربوطه را مقابل آن بنویسید.
1 .اِنَّ المُتَّقینَ فِی جَنّاتٍ وَ عُیُونٍ:

قطعاً افراد باتقوا (پرهیزکاران) در بهشت ها و چشمه سارها هستند.حجر/45

2 .اُدخُلُوها بِسَلامٍ ءامِنینَ :

داخل آن شوید با سلامتی و امنیت.حجر/ 46

3 .خَلَقَ السَّمواتِ وَ الأرضَ بِالحَقِّ:

خلق کرد آسمان ها و زمین را به درستی.نحل/ 3 1

ج- از صفحه 263 قرآن کریم حداقل سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

فَاَنزَلنا : پس نازل کردیم

خَلَقنَاالإنسانَ : انسان را آفریدیم

لَکُم فیھا : برای شما در آن

پیام قرآنی صفحه 54 قرآن هفتم

پیام قرآنی صفحه ۵۴ قرآن هفتم