درس پنجم قرآن هفتم با جواب

جواب فعالیت های درس 5 قرآن هفتم

درس پنجم قرآن هفتم با جواب

معنی کلمات و متن کتاب قرآن هفتم با جواب همراه با جواب انس با قرآن در خانه و فعالیت صفحه ۵۰ و ۵۱ و ۵۳ و ۵۴ درس پنجم پایه هفتم

 

جواب فعالیت های درس 5 قرآن هفتم

جواب فعالیت جلسه اول درس 5

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دعا، نماز، آسمان، باایمان، پدر و مادرم، روز، میدانی، سپاس و ستایش، شنوا

1-سَماء آسمان 6-ذُرّیَّه فرزند، نسل
2-حَمد سپاس و ستایش 7-دُعاء دعا، درخواست
3-سَمیع شنوا 8-یَوم روز
4-مُقیم برپاکننده 9-والِدَیَّ پدر و مادرم
5-صَلاه نماز 10-مُؤمِن مؤمن، با ایمان

 

جواب فعالیت قرآن هفتمفعالیت دوم: این ترکیب ها و عبارت های قرآنی را معنا کنید.
1 .اَلحَمدُلله: سپاس و ستایش برای خداست.

2 .سَمیعُ الدُّعاءِ: شنونده ی دعا
3 .مُقیمَ الصَّلوهِ : برپا کننده ی نماز

4 .لِوالِدَیَّ: پدر و مادرم را
5 .لِلمُؤمِنینَ: مؤمنان را

 6 .مِن ذُرّیَّتی: از نسل (فرزندان) من
7 .فِی السَّماءِ: در آسمان

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارت های قرآنی از سوره ابراهیم را کامل کنید.

جای خالی ها به ترتیب با –  جدا شده است!

1- سپاس و ستایش برای خدایی- که- به من- اسماعیل- اسحاق
2- قطعاً پروردگار من شنونده ی دعا
3- پروردگارا- دعای من
4- پروردگارا- دعای من
5- پروردگارا- پدر- مادرم را و مؤمنان را روزی

ج- از صفحه 258 قرآن کریم حداقل سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

1-بِاِذنِ رَبّھم : به اجازه پروردگارشان

2-خالقُ کلِّ شیءِ: آفریننده ھمھ چیز

3- خالدینَ فیھا: در آن جاودان ھستند

پیام قرآنی صفحه ۵۱ هفتم

پیام قرآنی صفحه ۵۱ هفتم

جواب فعالیت جلسه دوم درس 5

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.
بندگان، افراد با تقوا، چشمه ها، بهشت ها، کیفر

1-عِباد بندگان، جمع عَبد 4-عُیون چشمه ها، جمع عَین
2-مُتَّقین افراد با تقوا 5-عَذاب عذاب، کیفر
3-جَنّات بهشت ها، جمع جَنّه 6-اَلیم دردناک

جواب فعالیت قرآن هفتمفعالیت دوم: این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.
1 .اِنَّ عِبادی: قطعاً بندگان من

2 .اِنَّ المُتَّقینَ: قطعاً افراد با تقوا

3 .فِی جَنّاتٍ وَ عُیُونٍ: در بهشت ها و چشمه ها

4 .العَذابُ الاَلیمُ: عذاب دردناک

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت سوم: جدول را مانند نمونه کامل کنید.

مفرد معنا جمع معنا
جَنَّه بهشت، باغ جَنّات بهشت ها، باغ ها
ءایَه نشانه، آیه ءایات نشانه ها، آیات
ثَمَرَه میوه ثَمَرات میوه ها
مُؤمِنَه زن مؤمن مُؤمنات زنان مؤمن

نتیجه می گیریم: معمولاً کلماتی که آخر آنها (ه) است، پس از حذف (ه) و اضافه کردن (ات) جمع بسته می شوند.
انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارات قرآنی را کامل کنید و شماره آیه مربوطه را مقابل آن بنویسید.
1 .اِنَّ المُتَّقینَ فِی جَنّاتٍ وَ عُیُونٍ:

قطعاً افراد باتقوا (پرهیزکاران) در بهشت ها و چشمه سارها هستند.حجر/45

2 .اُدخُلُوها بِسَلامٍ ءامِنینَ :

داخل آن شوید با سلامتی و امنیت.حجر/ 46

3 .خَلَقَ السَّمواتِ وَ الأرضَ بِالحَقِّ:

خلق کرد آسمان ها و زمین را به درستی.نحل/ 3 1

ج- از صفحه 263 قرآن کریم حداقل سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

فَاَنزَلنا : پس نازل کردیم

خَلَقنَاالإنسانَ : انسان را آفریدیم

لَکُم فیھا : برای شما در آن

پیام قرآنی صفحه 54 قرآن هفتم

پیام قرآنی صفحه ۵۴ قرآن هفتم