درس هفدهم نگارش ششم با جواب

جواب فعالیت های نگارش ششم درس 17

درس هفدهم نگارش ششم با جواب

درس هفدهم : ستاره روشن

املا و دانش زبانی صفحه 99 نگارش ششم

صفحه 99 نگارش ششم

✅ 1 از متن درس، بندهای را که هر دو واژه ی مشخّص شده در آن به کار رفته است، پیدا کنید و بنویسید.

پیدا کنید و بنویسید
پاسخ: گفت: وصیت می کنم شما را که ،خدای عزّوجلَّ، به یگانگی شناسید و وی را اطاعت دارید و بدانید که کردار زشت و نیکوی شما را می بیند و آچه در دل دارید، می داند و زندگانی شما به فرمان اوست.

پیدا کنید و بنویسید
پاسخ: نیکویی گویید و نیکوکاری کنید که ، خدای عزَّو جلَّ، که آفرید شمارا بریا نیکی و زینهار تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که بد کننده زندگانی کوتاه باشد و پارسا و چشم و گوش و دست از حرام و مال مردمان، دور دارید.

 

جواب صفحه 100 نگارش ششم

2 با توجّه به حروف نوشته شده در جدول، واژه های چهار حرفی را از متن درس پیدا و جدول را کامل کنید. (از تکرار واژه ها بپرهیزید).
صفحه 100 نگارش ششم

3 واژه های متضاد را در ابیات و عبارت های زیر بیابید.

3 واژه های متضاد را در ابیات و عبارت های زیر بیابید.

الف) سخن در میان دو دشمن، چنان گویی که اگر دوست گردند شرم زده نشوی.(سعدی)
پاسخ: دشمن- دوست

ب) موج ز خود رفته ای، تیز خرامید و گفت: هستم اگر میروم، گر نروم نیستم.( اقبال لاهوری)
پاسخ: هستم- نیستم ، میروم -نروم، خودرفته- خرامیدن ( اشاره به آرام بودن و عصبانی بودن)

پ) دوستان و دشمنان را می شناسم من زندگی را دوست دارم، مرگ را دشمن.( اخوان ثالث)
پاسخ: دوستان – دشمنان ، زندگی-مرگ

 

نگارش صفحه 101 نگارش ششم

1 عبارت های زیر را مانند نمونه، به نثر ساده ی امروز، برگردانید.

نگارش صفحه 101 نگارش ششم

 

2 عبارت زیر را در یک بند، کامل کنید.

ازدورغ گفتن دور باش چون…
پاسخ: دروغ تنها وسیله ایست برای بر هم زدن زندگی خود و دیگران که هیچکس با گفتن آن خشنود نشده و بعد ها با آشکار شدن حقیقت ، افراد دروغ گو فقط پشیمان و سرزنش شده و تلاش میکنند تا حرف درست را بزنند اما دیگر کسی حرف آن ها را به راحتی باور نخواهند کرد ، چرا که حرف های او چیزی جز دروغ و تهمت نبوده و مشخص نیست فرد به درستی سعی در تغییر رفتارش داشته یا خیر .

 

کارگاه نویسندگی صفحه 102 نگارش ششم

1 حکایت »نردبان فروش« از عبید زاکانی را بخوانید و برداشت خود را از آن در چند سطر بنویسید.
»شخصی به کمک نردبان در باغ دیگری می رفت تا میوه بچیند، صاحب باغ سر رسید و گفت:
»در باغ من چه کار داری؟«
آن شخص گفت: »نردبان می فروشم.«
گفت: »نردبان در باغ من می فروشی؟«
گفت: »نردبان از آن من است، هر جا که خواستم می فروشم.«

صفحه 102 نگارش ششم

اگر جواب بالا را دوست نداشتید از جواب زیر استفاده کنید.
پاسخ: بعضی انسان ها با این که کار اشتباهی می کنند ولی وقتی اشتباه آنها برملا شد آنها به جای عذرخواهی بهانه دیگری سر هم می کنند تا اشتباه گذشته را بپوشاند و در واقع بر روی دروغی که گفته بودن و یا کار زشتی که کرده ‌اند سرپوش می ‌گذارند شما نیز اگر متنی و یا برداشت دیگری نیز دارید برای ما در همین مطلب در بخش نظرات بفرستید تا با اسم شما در این سایت ها منتشر کنیم.

2 مفهوم ضرب المثل»به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است«را در یک بند توضیح دهید.

به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است

اگر جواب بالا را دوست نداشتید از جواب زیر استفاده کنید.
جواب: این دفتر تمام شد ولی هنوز درس خواندن ما تمام نشده است

 

درک متن صفحه 103 نگارش ششم

ت) مفهوم «تا» را در هر یک از جمله های زیر، بنویسید.

آنها دام و تله میگذارند تا تو را در دام بیندازند.
جواب: برای اینکه

میخواهم به مهدی کمک کنم تا درسهایش را بهتر یاد بگیرد.
جواب:برای اینکه

از شام تا سحر بیدار بود.
جواب: فاصله زمانی

تا کنون چند تا کتاب خواندهای؟
جواب: فاصله زمانی/ واحد شمارش

تا شام، نیفتاد صدای تبر از گوش.
جواب: فاصله زمانی

 

هنر و سرگرمی صفحه 104 نگارش ششم

1 از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.
زمانی دهد تخت و گنج و کلاه زمانی غم و رنج و خواری و چاه

چنین است، هرچند مانیم دیر نه پیل سرافراز ماند نه شیر

2 برای جدول زیر، سؤالات مناسب طرح کنید.
برای جدول زیر، سؤالات مناسب طرح کنید