درس هفتم قرآن هشتم با جواب

جواب فعالیت های درس 7 قرآن هفتم

درس هفتم قرآن هشتم با جواب

معنی کلمات و متن کتاب قرآن هفتم با جواب همراه با جواب انس با قرآن در خانه و فعالیت صفحه ۶۶ و ۶۷ و ۶۹ و ۷۰ درس هفتم پایه هفتم

 

 

جواب درس 7 قرآن هفتم

جواب فعالیت جلسه اول درس 7جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

عمل می کنند، بشارت و مژده می دهد، ایمان می آورند، کسانی که، کارهای خوب، هدایت می کند، بزرگ ، آخرت

 

1-یَهدی هدایت می کند 5-اَنَّ که، اینکه، قطعاً
2-الَّذینَ کسانی که 6-کَبیر، کَبیرَه بزرگ
3-یَعمَلونَ انجام می دهند، عمل می کنند 7-یُؤمِنونَ ایمان می آورند
4-صالِحات کارهای خوب 8-ءاخِرَه آخرت، قیامت

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها و عبارت های قرآنی را معنا کنید.

1 .إِنَّ هذَا القُرآنَ: قطعاً این قرآن

 2 .اَلَّذینَ یَعمَلُونَ الصّالِحاتِ: که انجام می دهند کارهای نیک را
3 .اَجرًا کَبیرًا: پاداشی بزرگ (پاداش بزرگی)

4 .لایُؤمِنُونَ بِالاخِرَهِ: به آخرت ایمان نمی آورند
5 .عَذابًا اَلیمًا: عذابی دردناک (عذاب دردناکی)

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه ی این عبارت های قرآنی از سوره ی اسراء را کامل کنید.

1. إِنَّ هذَا القُرءانَ یَهدی لِلّتی هِیَ اَقوَمُ:

قطعاً این قرآن هدایت می کند به چیزی که آن چیز درست ترین و ماندگارترین است.

2. وَ یُبَشِّرُ المُؤمِنینَ الَّذینَ یَعمَلُونَ الصّالِحاتِ:

و بشارت می دهد به مؤمنانی که انجام می دهند کار های نیک را.

أَنَّ لَهُم اَجرًا کَبیرًا:

قطعاً برایشان پاداشی بزرگ است.

3. وَ أَنَّ الَّذینَ الیُؤمِنُونَ بِالاخِرَهِ:

و قطعاً کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت.

4. اَعتَدنا لَهُم عَذابًا اَلیمًا:

آماده کردیم برایشان عذابی دردناک.

ج ـ از صفحه 281 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

1-شاکراً : سپاس گزار 2-رَبِکَ : پروردگارت 3- ان الله : قطعا خدا

د-پیام قرآنی صفحه ۶۷ قرآن هفتم

پیام قرآنی صفحه ۶۷ قرآن هفتم

 

جواب فعالیت جلسه دوم درس 7

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
روشن، بگو، ستمگران، دشمن، پوچ و بیهوده

1-قُل بگو 4-ظالِمینَ ظالمان، ستمگران
2-باطِل باطل، پوچ و بیهوده 5-عَدُوّ دشمن
3-کانَ بود، است 6-مُبین آشکار، روشن

 

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها و عبارت های قرآنی را معنا کنید.
1 .قُل جاءَ الحَقُّ: بگو آمد حق
2 .شِفاءٌ وَ رَحمَهٌ لِلمُؤمِنینَ : درمان و رحمتی است برای مؤمنان
3 .إِنَّ فَضلَهُ: قطعاً لطف و رحمتش
4 .کانَ عَلَیکَ کَبیرًا: بود بر تو بزرگ
5 .إِنَّ الشَّیطانَ: قطعاً شیطان
6 .عَدُوًّا مُبینًا: دشمنی آشکار(دشمن آشکاری)

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارت های قرآنی را کامل کنید و شماره آیه ی مربوطه را مقابل آن بنویسید.
1 .إِنَّ الشَّیطانَ کانَ لِإلنسانِ عَدُوًا مُبیًا:

قطعاً شیطان است برای انسان دشنمی آشکار.اِسراء/53

2 .إِنَّ عِبادی لَیسَ لَکَ عَلَیهِم سُلطانٌ:

قطعاً بندگان من، نیست برای تو (ای شیطان) بر آنها هیچ تسلطی. اسراء/65

3 .إِنَّهُ کانَ بِکُم رَحیمًا:

قطعاً او (خدا) بود(است) به شما مهربان.اسراء/66

4 .إِنَّ فَضلَهُ کانَ عَلَیکَ کَبیرًا:

قطعاً لطف و رحمت او است بر تو (ای پیامبر) بزرگ (و بسیار).اسراء/8

 

ج ـ از صفحه 291 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

1-خسر الذین : ضرر کردند کسانی که 2- رزقهم : روزیشان 3- رسولا : پیامبری

 

پیام قرآنی صفحه ۷۰ قرآن هفتم

پیام قرآنی صفحه ۷۰ قرآن هفتم