درس اول قرآن هفتم با جواب

جواب فعالیت های درس 1 قرآن هفتم

درس اول قرآن هفتم با جواب

معنی کلمات و متن کتاب قرآن هفتم با جواب همراه با جواب انس با قرآن در خانه و فعالیت صفحه ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۸ درس اول پایه هفتم.

جواب فعالیت جلسه اول درس 1

جواب فعالیت درس اول قرآن هفتم

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: معنای هر کلمه را یافته و مقابل آن بنویسید.
خدا (خداوند، خدای یکتا)، نشانه ها، بخشنده، آسمان ها، ماه، به، او، روشنایی، خورشید، روز، جز، شب، زمین، کسی که، گروه، کتاب، آفرید، درستی، نام، مهربان

1. بِ: به 2. اِسم: اسم، نام 3. اَلله: الله ، خدا
4. اَلرَّحمن: بخشنده 5. رَحیم: مهربان  6. ءایات: آیات، نشانه ها
7. کِتاب: قرآن، کتاب 8. هُوَ: او 9. اَلَّذی: کسی که
10. شَمس: خورشید 11. قَمَر: ماه 12. نور: نور، روشنایی
13. خَلَقَ: خلق کرد، آفرید  14. اِلّا: مگر، جز 15. لَیل: شب
16. نَهار: روز  17. سَماوات: آسمان ها 18. اَرض: زمین
19. قَوم: قَوم، گروه 20. حَقّ: حق، درستی

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت سوم: ترکیب های زیر را معنا کنید.
1 .بِسمِ الله: به نام خدا

2 .الرَّحمنِ الرَّحیمِ: بخشنده ی مهربان

3.ءایاتُ الکِتابِ: آیات کتاب
4 .هُوَالَّذی: او کسی است که

5. اللّیلِ وَ النَّهارِ:شب و روز

6 .فِی السَّمواتِ وَ األَرضِ: در آسمانها و زمین

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارات و آیات سوره یونس را کامل کنید.
1- آیات کتاب
2- اوکسی- خورشید-ماه
3- خداوند- جز- حق(درستی).
4- شب و روز.
5- خلق کرد خدا – آسمان ها – زمین.
6- نشانه هایی – گروهی

نکات:
1 .کلمه «آیات» را در ترکیب سوم، بهتر است به صورت «آیات» معنا کرد.
2 .کلمه «ما» به معنای «آنچه» می باشد.
3 .کلمه «قومٍ»، که تنوین گرفته را می توان به دو صورت «قومی که» و «گروهی که» معنا کرد.

جواب فعالیت های درس ۱ قرآن هفتم

جواب فعالیت جلسه دوم درس 1

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را بخاطر بسپارید.

1-اِنَّ قطعاً 8- هُم آنها، شان
2-لِ برای 9- یا اَیُّها ای
3-ما آنچه 10-ناس مردم
4- فی در 11- مِن از، از سوی
5- وَعد وعده 12-کُم شما، تان
6- لکِنَّ لیکن، ولی 13-هُدًی، هُدی هدایت
7- اَکثَر بیشتر 14-رَحمَه رحمت، لطف

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها را مانند نمونه کامل و معنا کنید.

لِ + الله: لِلّهِ: برای خدا
لِ + المُؤمنینَ: لِلمُؤمنینَ: برای مؤمنان
لِ + النّاسِ: لِلنّاسِ : برای مردم

نکته: هرگاه حرف «لِ» به اسمی که دارای «اَل» است اضافه شود، الف اول آن اسم حذف می شود.

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت سوم: این ترکیب ها را معنا کنید.

1- ما فِی السَّماواتِ وَ الأرضِ: آنچه در آسمان ها و زمین است.

2- وَعدَ الله: وعده ی خدا

3- أَکثَرَهُم: بیشتر آن ها

4- یا أَیُّهَا النّاسُ: ای مردم

5- مَؤعِظَهٌ مِن رَبِّکُم: موعظه و پندی از پروردگارتان

6- هُدًی وَ رَحمَهٌ لِلمُؤمِنینَ: هدایت و رحمتی (لطفی) برای مومنان

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه آیه ی 44 و 55 سوره یونس را کامل کنید.

1- قطعاً خداوند – مردم
2- لیکن (امّا) مردم
3- قطعاً برای خدا -آنچه در آسمانها و زمین است.
4- آگاه باشید قطعاً وعده خدا حق(درست)
5- لیکن (امّا) بیشتر آنها (بیشترشان)

نکات:
1 .کلمه «وَعد« اسم است و به معنای «وعده ی» می باشد.
2-3 .اسم هایی که تنوین دارند، عموماَ نکره می باشند و در ترجمه آنها «ی» را اضافه می کنیم.
4 .کلمه «شَیئاً» به معنای «هیچ مقدار» است.
5 .کلمه «اَنفُسهُم» به صورت «خودشان« معنا می کنیم.
7-6 .کلمه «اَلا» را می توانیم به دو صورت «آگاه باشید» و « بدانید» معنا کنیم.