جواب کاربرگه شماره ۱ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره اول مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۱ مطالعات اجتماعی هشتم

شماره 1

تعاون
 یکی از سه گزینه زیر را انتخاب و جای خالی را با آن پر کنید.

ــ نوشتن داستان یا خاطره ٔ ای کوتاه درباره تعاون

 دانلود داستان های تعاون

ــ کشیدن نقاشی از صحنه ای که تعاون و همدلی انسانها را نشان میدهد.
ــ پیدا کردن و چسباندن یک عکس که صحنه ای از همیاری و کمک به همنوعان را نشان دهد

جواب کاربرگ شماره 1 مطالعات هشتم