جواب کاربرگه شماره ۱۸ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره هجدهم مطالعات هشتم

 جواب کاربرگه شماره ۱۸ مطالعات اجتماعی هشتم

شماره هجدهم

جواب کاربرگه 18 مطالعات هشتم

جواب کاربرگه 18 مطالعات اجتماعی هشتم

1- روی نقشه موارد زیر را بنویسد.

* نام اقیانوس های اطراف استرالیا : اقیانوس آرام جنوبی و اقیانوس هند

* نام رود، جلگه و بیابان مشخص شده : رود دارلینگ ، جلگه مرکزی و بیابان ویکتوریا

* نام کشور جزیره ای که در منطقه اقیانوسیه واقع است و پایتخت آن : کشور استرالیا پایتخت آن کانبرا است. و کشور نیوزیلند و پایتخت آن ولینگتون است.

ـ نام پایتخت و دو بندر مهم استرالیا : پایتخت آن کانبرا و دو بندر سیدنی و ملبورن مهم است.

ـ نام مدار فرضی که از استرالیا عبور میکند. مدار راس الجدی (اپلیکیشن همیار)

ـ محل سد بزرگ مرجانی استرالیا : شمال شرقی کشور استرالیا

2ــ نقشه را به دلخواه رنگ آمیزی کنید.