جواب کاربرگه شماره ۱۲ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره دوازدهم مطالعات هشتم

 جواب کاربرگه شماره ۱۲ مطالعات اجتماعی هشتم

شماره 12

نقشه قاره آسیا
1ــ روی نقشه، نام مکان های مورد نظر را بنویسید:

جواب کاربرگ شماره 12 مطالعات هشتم

نام اقیانوس های اطراف قاره آسیا: اقیانوس هندT اقیانوس آرام و اقیانوس منجمد شمالی
نام دریاها و خلیج ها : دریای مدیترانه» دریای سرخ» دریای سیاه» خلیج فارس و خلیج بنکال
ام رشته کوهی که آسیا را از اروپا جدا می کند: رشته کوه اورال

نام فلات های بلند آسیا از مغرب به مشرق: آناتولی؛ایران، تبت و مفولستان.

نام رشته کوه و بلندترین قله آسیا : قله اورست در رشته کوه هیمالیاء

نام دو شبه جزیره وسیع آسیا: شبه جزیره هند» شبه جزیره عربستان.

رودهای مهم آسیا: لنا، اب، ینی سئی، کنگ و یانگ تسه کیانگ.