ترجمه عربی هفتم درس سوم

معنی و ترجمه کلمات و متن عربی هفتم

 

ترجمه عربی هفتم درس سوم

معنی در سوم عربی پایه هفتم همراه با کلمات

درس سوم عربی هفتم:
الحِکَمُ النّاِفعَهُ: حکمت های سودمند
1-الأعمالُ بالنِّیّاتِ. کارها به نیّت هاست
٢- عَلَیکَ بمُداراِه النّاسِ. بر تو لازم است که با مردم مدارا کنی. باید با مردم مدارا کنی.
٣- حُسنُ الخُلُقِ نصفُ الدّینِ. خوش اخلاقی نیمی از دین است.
۴- الجَنَّهُ تَحتَ أقدامِ الأُمَّهاتِ. بهشت زیر پای مادران است.
۵- یَدُ اللِه مَعَ الجَماعَه. دست خدا با جماعت است. دست خدا با گروه است.

المواعظ العددیّه: پندهای عددی
1. النَّظَرُ فی ثَلاثَه أَشْیاءَ، عِبادَهٌ: «النَّظَرُ فی الْمُصْحَفِ » وَ «النَّظَرُ فی وَجْه الْواِلدَینِ » وَ «النَّظَرُ فی الْبَحِر .»
نگاه کردن به سه چیز عبادت است:نگاه به قرآن و نگاه به صورت پدر و مادر و نگاه به دریا
2. أَربَعَهٌ قَلیلُها کَثیرٌ: «الْفَقْرُ وَ الْوَجَعُ وَ الْعَداوَهُ وَ النّارُ. »چهار چیز کمش زیاد است:ناداری و درد و دشمنی و آتش
3. خَمْسَهُ أشیاءَ، حَسَنَهٌ فی النّاسِ: «الِْعلْمُ وَ الْعَدْلُ وَ السَّخاوَهُ وَ الصَّبْرُ وَ الْحَیاءُ. پنج چیز در مردم نیکو(خوب)است:دانش و عدالت و بخشش و بردباری و پاکدامنی